Statut Fundacji Familylab Polska

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Familylab Polska, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Dariusza Syskę, Zofię Aleksandrę Schacht-Petersen i Tamarę Kasprzyk, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariu-sza Piotra Pełczyńskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie w dniu 10 grudnia 2014 roku.

3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja na pieczęci może używać skróconej nazwy Familylab Polska.

§ 5

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub po-dobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodo-wych, których Polska jest stroną.

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fi-zycznym i prawnym spełniającym ustanowione przez Fundację kryteria.

§ 7

Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykona-nia prace zlecone.

Cele i sposoby działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a także edukowanie i inspirowanie dorosłych zaangażowanych w opiekę i wychowywanie dzieci.

1. Fundacja dąży do celów wyznaczonych przez następujące wartości: poczucie własnej wartości u dzieci, poszanowanie integralności osobistej, odpowiedzialność osobista i społeczna u dzieci i młodzieży oraz dialog z dziećmi oparty na obustronnym szacunku.

2. Fundacja promuje dojrzałe przywództwo dorosłych i ich odpowiedzialność za relacje z dziećmi i młodzieżą. Pomaga dorosłym, którzy pracują z dziećmi w szkołach, przedszkolach i wszelkiego rodzaju ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

3. Fundacja wspiera rodziców w budowaniu satysfakcjonujących relacji z dziećmi. Fundacja pro-muje wartość odpowiedzialnego i dojrzałego ojcostwa i macierzyństwa.

4. Inspiracją i teoretyczną podstawą działalności Fundacji jest koncepcja ochrony naturalnych kompetencji dziecka duńskiego pedagoga Jespera Juula.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Budowanie świadomości rodziców, nauczycieli i wszystkich osób pracujących z dziećmi na temat potrzeb dzieci i młodzieży oraz znaczenia więzi w procesie wychowania i nauczania.

2. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do rodziców i osób zajmu-jących się profesjonalną pomocą dzieciom i rodzinie: wychowawców, nauczycieli, pedagogów, prawników, pracowników socjalnych, mediatorów, terapeutów, psychologów i psychoterapeutów.

3. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych, pokazów oraz projekcji filmowych.

4. Kształcenie trenerów Familylab Polska, którzy propagują wartości i cele Fundacji, działając na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i dobrostanu dzieci w rodzinach, przedszkolach, szkołach i wszelkiego rodzaju ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

5. Działania na rzecz zmian w systemie oświaty uwzględniających podstawowe dla Fundacji war-tości oraz zdrowe relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

6. Działania wspierające kobiety i mężczyzn w ich roli matki i ojca oraz propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych.

7. Wspieranie swym działanie instytucji działających na rzecz ochrony matki i dziecka w okresie naturalnych kryzysów rozwojowych rodziny związanych z narodzinami i opieką nad dziećmi.

8. Wspieranie ośrodków zajmujących się profilaktyką zaniedbań i przemocy zarówno emocjonal-nej jak i fizycznej w rodzinach.

9. Włączanie się w kampanie społeczne mobilizujące do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rodzinach oraz ośrodkach wychowawczo-opiekuńczych i edukacyjnych.

10. Wydawanie i promowanie publikacji zgodnych z celami Fundacji.

11. Prowadzenie portali internetowych.

12. Działania medialne promujące wartości Fundacji i pozytywne wzorce relacji między dorosły-mi i dziećmi.

13. Wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie celów statutowych Fundacji.

14. Organizowanie lub współorganizowanie i prowadzenie przedszkoli, szkół lub innych ośrodków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

15. Wspieranie działań rządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji społecz-nych w zakresie inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji.

16. Zbieranie środków finansowych na rzecz Fundacji w formie wystaw, pokazów, odczytów i aukcji.

17. Inne działania na rzecz edukacji i rozwoju osobistego.

Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 12

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a. Darowizn, spadków, zapisów.

b. Dotacji, subwencji oraz grantów.

c. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

d. Dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych.

e. Dochodów pochodzących z odpłatnej działalności statutowej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§ 15

1. Władzami Fundacji są:

a. Zarząd Fundacji

b. Zgromadzenie Fundatorów

Zarząd Fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Fundacji, po-wołanych przez Fundatorów na czas nieokreślony.

2. Funkcję Prezesa Fundacji sprawuje Fundator bądź osoba przez niego wskazana, której kandyda-tura została zaakceptowana uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów w formie pisemnego oświadczenia.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów, śmierci lub rezygnacji członka Zarządu.

§ 17

Do zadań Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.

2. Realizacja celów statutowych.

3. Uchwalanie rocznego i wieloletniego planu działania Fundacji.

4. Sporządzanie budżetu.

5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

6. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

7. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania.

8. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

9. Sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Zgromadze-niu Fundatorów.

10. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

11. Przyznawanie certyfikatów, odznak i innych nagród, wyróżnień lub tytułów.

12. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

13. Tworzenie i likwidowanie przedstawicielstw, oddziałów, biur i innych jednostek, placówek Fundacji, określanie ich zasięgu terytorialnego, przedmiotu działalności, organów i ich kompeten-cji.

14. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych orga-nów.

§ 18

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów. W przypadku parzystej liczby głosują-cych, przy równym podziale głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

3. Zarząd do dnia 30 marca każdego roku jest zobowiązany przedkładać Zgromadzeniu Fundato-rów Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Prezes Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Posiedze-nia Zarządu mogą być również zwołane na żądanie któregoś z członków Zarządu lub członka Zgromadzenia Fundatorów.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 20

W sprawach dot. stosunku pracy Fundację reprezentuje Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji.

§ 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnieni są niezależnie Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji.

§ 22

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 23

1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z dwóch osób: Dariusza Syski i Tamary Kasprzyk.

2. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje w wyniku śmierci lub rezygnacji członka Zgromadzenia.

3. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą być członkami Zarządu Fundacji.

§ 24

Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy:

1. Wybór i mianowanie członków Zarządu Fundacji.

2. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji.

3. Podejmowanie decyzji o zmianach w statucie Fundacji.

4. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji lub połączeniu jej z inną organizacją.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

8. Opiniowanie programów i planów działalności Fundacji.

9. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

10. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 25

1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane jednomyślnie. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność obojga członków

Zgromadzenia.

3. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się na wniosek członka Zgromadzenia.

5. Zgromadzenie Fundatorów może podejmować uchwały obiegowo w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest w drodze:

a) połączenia telefonicznego,

b) połączenia wideokonferencyjnego.

Zmiana Statutu

§ 26

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 27

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmia-nie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenia Fundatorów w drodze uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 28

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 29

Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.