Familylab podąża w kierunku wyznaczonym

przez cztery podstawowe wartości:

 

  • RÓWNA GODNOŚĆ
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • INTEGRALNOŚĆ
  • AUTENTYCZNOŚĆ

 

Każdy dorosły i każde dziecko mają tę samą ludzką wartość i jednakowe prawo do poszanowania dla swojej integralności. Potrzeby, uczucia, opinie i życzenia wszystkich są traktowane z taką samą powagą.

Równa godność członków rodziny to jedyna rozumna alternatywa dla tradycyjnego autorytarnego modelu rodziny opartego na hierarchii. Jednak nie oznacza ona, że dzieci mogą tyle samo, co dorośli. Ci ostatni wciąż sprawują funkcję przewodnika i przywódcy w rodzinie.

Umiejętność poszanowania godności drugiego człowieka w spontanicznych reakcjach wobec dorosłego partnera lub dziecka wymaga nauki i codziennego treningu.

Jesper Juul

Odpowiedzialność osobista to fenomen, który określa relacje między członkami rodziny. Im mniej odpowiedzialności podejmują rodzice, tym więcej spada jej na dzieci. Skrajnym przykładem nieodpowiedzialności jest obwinianie innych za swoje uczucia, błędy, nietrafione wybory i niezaspokojone potrzeby. Odpowiedzialności osobistej nie da się scedować na innych. Jej rozwój u dzieci jest warunkiem zdrowego poczucia własnej wartości i umiejętności dbania o własną integralność.

Kiedy w dzieciństwie uczy się nas odpowiedzialności za siebie, z reguły rozwijamy także silne poczucie odpowiedzialności za innych.

Jesper Juul

Integralność osobista to centralna wartość w życiu rodziny. Jest to suma uczuć, wartości i potrzeb jednostki. Przez długi czas wychowanie dzieci wiązało się z gwałceniem ich integralności, czyli ich psychicznych i fizycznych granic.Takie postępowanie uważano za właściwe i wskazane. Dzisiaj budujemy relacje rodzinne na poszanowaniu integralności wszystkich członków rodziny, w czym kluczową rolę odgrywa empatia, czyli zrozumienie uczuć i potrzeb innych.

Gdy dorastało się w rodzinie, w której nie chroniono integralności jej członków, później nie jest łatwo samemu wyznaczać swoje granice i bronić prawa do własnych fundamentalnych potrzeb.

Jesper Juul

Autentyczność jest warunkiem bezpośredniego i szczerego kontaktu między członkami rodziny. Dzięki niej dorośli mają szansę zbudować autorytet wobec dzieci, wyznaczając jasne granice swoich potrzeb i wartości. Autentyczność sprzyja także pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów i problemów wewnątrz rodziny.

Pokładam nadzieję w wychowaniu, w którym rodzice stanowią dla dziecka autorytet, ale nie są autorytarni. W którym nie unikają swojej wiodącej roli w rodzinie, ale dbają o integralność dzieci.

Jesper Juul