Statut Fundacji Familylab Polska

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Familylab Polska, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Dariusza Syskę, Zofię Aleksandrę Schacht-Petersen i Tamarę Kasprzyk, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Pełczyńskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie w dniu 10 grudnia 2014 roku.
3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja na pieczęci może używać skróconej nazwy Familylab Polska.

§ 5

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym spełniającym ustanowione przez Fundację kryteria.

§7

Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.
Cele i sposoby działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a także edukowanie i inspirowanie dorosłych zaangażowanych w opiekę i wychowywanie dzieci.

1. Fundacja dąży do celów wyznaczonych przez następujące wartości: poczucie własnej wartości u dzieci, poszanowanie integralności osobistej, odpowiedzialność osobista i społeczna u dzieci i młodzieży oraz dialog z dziećmi oparty na obustronnym szacunku.
2. Fundacja promuje dojrzałe przywództwo dorosłych i ich odpowiedzialność za relacje z dziećmi i młodzieżą. Pomaga dorosłym, którzy pracują z dziećmi w szkołach, przedszkolach i wszelkiego rodzaju ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
3. Fundacja wspiera rodziców w budowaniu satysfakcjonujących relacji z dziećmi. Fundacja promuje wartość odpowiedzialnego i dojrzałego ojcostwa i macierzyństwa.
4. Inspiracją i teoretyczną podstawą działalności Fundacji jest koncepcja ochrony naturalnych kompetencji dziecka duńskiego pedagoga Jespera Juula.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Budowanie świadomości rodziców, nauczycieli i wszystkich osób pracujących z dziećmi na temat potrzeb dzieci i młodzieży oraz znaczenia więzi w procesie wychowania i nauczania.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do rodziców i osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i rodzinie: wychowawców, nauczycieli, pedagogów, prawników, pracowników socjalnych, mediatorów, terapeutów, psychologów i psychoterapeutów.
3. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych, pokazów oraz projekcji filmowych.
4. Kształcenie trenerów Familylab Polska, którzy propagują wartości i cele Fundacji, działając na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i dobrostanu dzieci w rodzinach, przedszkolach, szkołach i wszelkiego rodzaju ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.
5. Działania na rzecz zmian w systemie oświaty uwzględniających podstawowe dla Fundacji wartości oraz zdrowe relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami.
6. Działania wspierające kobiety i mężczyzn w ich roli matki i ojca oraz propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych.
7. Wspieranie swym działanie instytucji działających na rzecz ochrony matki i dziecka w okresie naturalnych kryzysów rozwojowych rodziny związanych z narodzinami i opieką nad dziećmi.
8. Wspieranie ośrodków zajmujących się profilaktyką zaniedbań i przemocy zarówno emocjonalnej jak i fizycznej w rodzinach.
9. Włączanie się w kampanie społeczne mobilizujące do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rodzinach oraz ośrodkach wychowawczo-opiekuńczych i edukacyjnych.
10. Wydawanie i promowanie publikacji zgodnych z celami Fundacji.
11. Prowadzenie portali internetowych.
12. Działania medialne promujące wartości Fundacji i pozytywne wzorce relacji między dorosłymi i dziećmi.
13. Wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie celów statutowych Fundacji.
14. Organizowanie lub współorganizowanie i prowadzenie przedszkoli, szkół lub innych ośrodków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
15. Wspieranie działań rządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji społecznych w zakresie inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji.
16. Zbieranie środków finansowych na rzecz Fundacji w formie wystaw, pokazów, odczytów i aukcji.
17. Inne działania na rzecz edukacji i rozwoju osobistego.
Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 12

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. Darowizn, spadków, zapisów.
b. Dotacji, subwencji oraz grantów.
c. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
d. Dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych.
e. Dochodów pochodzących z odpłatnej działalności statutowej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Władze Fundacji

§ 15

1. Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji
b. Zarząd Fundacji
c. Zgromadzenie Fundatorów
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest wybierana na trzyletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
5. Liczba kadencji członków Rady Fundacji nie jest ograniczona.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 17

1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem upływu kadencji, pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Radę bądź z chwilą śmierci członka Rady.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
3. Odwołanie członka Rady następuje w wypadku:
a. Istotnego naruszenia postanowień statutu.
b. Niepełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok.
c. Zaistnienia okoliczności innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają one należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.
4. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 3, zapada większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.
5. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji jego członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 18

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji może zwołać każdy członek Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się w ten sposób, że członkowie Rady są powiadamiani o miejscu, terminie (data, godzina) oraz porządku drogą elektroniczną (pod wskazanym przez członka Rady adresem poczty elektronicznej) lub listownie, co najmniej na 14 dni wcześniej.
4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub innym miejscu wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za zwołanie posiedzenia Rady.
5. Rada Fundacji może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i przyjmą uchwałą proponowany porządek obrad.
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.
9. W razie niemożliwości pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego funkcje przejmuje inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.
10. Rada Fundacji może również podejmować uchwały obiegowo w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest w drodze:
a) połączenia telefonicznego,
b) połączenia wideokonferencyjnego.
Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 19

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady. Posiadają one głos doradczy.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, o ile Rada nie postanowi inaczej. Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczący w posiedzeniach Rady nie posiadają prawa głosu.

§ 20

Do kompetencji Rady należy:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.
4. Opiniowanie programów i planów działalności Fundacji.
5. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
7. Akceptowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
8. Akceptowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i lub połączenia z inną fundacją.
9. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Fundacji, powołanych przez Fundatorów na czas nieokreślony.
2. Funkcję Prezesa Fundacji sprawuje Fundator bądź osoba przez niego wskazana, której kandydatura została zaakceptowana uchwałą Rady Fundacji.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów w formie pisemnego oświadczenia.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji członka Zarządu.
6. Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenia Fundatorów następuje w wypadku:
a. Złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu.
b. Niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.
c. Istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.
d. Niewypełniana nałożonych na niego obowiązków.

§ 22

Do zadań Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
2. Realizacja celów statutowych.
3. Uchwalanie rocznego i wieloletniego planu działania Fundacji.
4. Sporządzanie budżetu.
5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
6. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
7. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania.
8. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
9. Sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie.
10. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
11. Przyznawanie certyfikatów, odznak i innych nagród, wyróżnień lub tytułów.
12. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
13. Tworzenie i likwidowanie przedstawicielstw, oddziałów, biur i innych jednostek, placówek Fundacji, określanie ich zasięgu terytorialnego, przedmiotu działalności, organów i ich kompetencji.
14. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

§ 23

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów. W przypadku parzystej liczby głosujących, przy równym podziale głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
3. Zarząd do dnia 30 października każdego roku jest zobowiązany przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Prezes Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwołane na żądanie któregoś z członków Zarządu, Fundatora bądź na wniosek Rady Fundacji.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 25

W sprawach dot. stosunku pracy Fundację reprezentuje Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji.

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnieni są niezależnie Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji.

§ 27

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów.
Zgromadzenie Fundatorów

§ 28

1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z trzech osób: Dariusza Syski, Zofii Schacht-Petersen i Tamary Kasprzyk.
2. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje w wyniku śmierci lub rezygnacji członka Zgromadzenia.
3. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą być członkami Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.

§ 29

Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy:

1. Wybór i mianowanie członków Zarządu Fundacji.
2. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji.
3. Podejmowanie decyzji o zmianach w statucie Fundacji.
4. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji lub połączeniu jej z inną organizacją.

§ 30

1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane większością głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków Zgromadzenia.
3. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się na wniosek członka Zgromadzenia.
4. O posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zgromadzenia.
5. Uchwały Zgromadzenia są ważne pod nieobecność jednego z członków, jeśli członek ów nie stawi się na trzecie ogłoszenie o posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów.
6. Zgromadzenie Fundatorów może podejmować uchwały obiegowo w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest w drodze:
a) połączenia telefonicznego,
b) połączenia wideokonferencyjnego.
Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zgromadzenia zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zmiana Statutu

§ 31

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla których Fundacja została powołana.

§ 32

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenia Fundatorów w drodze uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji

§ 33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 34

Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 35

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.